Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

-RoZuGe behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
-Door het gebruik van de internetsite RoZuGe en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Prijzen en betalingen:
– Alle genoemde bedragen zijn in euro en zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten.

– Levering geschiedt alleen door vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer:
NL26 KNAB 0257 1422 66 t.n.v. RoZuGe te Roosendaal.
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben worden de goederen zo spoedig mogelijk verzonden.

-Indien de betaling niet binnen 7 dagen na bevestiging is betaald vervalt de bestelling.

Bestel- en leveringsvoorwaarden:

– Na het doen van Uw bestelling ontvangt U een bevestiging met de betalingsgegevens,  mocht dit binnen 2 werkdagen niet gebeurd zijn neem dan contact met ons op.

– Naam, adres en woonplaatsgegevens dienen juist en volledig te worden opgegeven.
RoZuGe is niet aansprakelijk voor onjuist opgegeven afleveradressen.

– Voor verzendkosten hanteren wij de tarieven van PostNL.
– De verzending is geheel voor risico van de koper.
De mogelijkheid wordt geboden om tegen betaling uw bestelling te verzekeren, vermeld dit in het vak opmerkingen bij uw bestelling.

– Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er artikelen tijdelijk niet leverbaar of uitverkocht zijn.
U wordt hierover zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

– Kleurverschillen kunnen voorkomen.

– Speciale bestellingen van hout/MDF dienen vooraf volledig betaald te worden voordat met de productie wordt begonnen. Tevens behoud RoZuGe zich het recht voor om een speciaal ontwerp, door u aangeleverd, in  het assortiment op te nemen zonder dat hierdoor recht op vergoeding ontstaat.

– Op alle leveringen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Overmacht:
– Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Retourzendingen en klachten:

-Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan RoZuGe te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Het is echter wel van belang om altijd gebruik te maken van onze retouraanmeldingsprocedure. Retouren die niet via deze procedure bij ons vooraf zijn aangemeld kunnen wij niet in behandeling nemen.

-Heeft u een defect- of foutief artikel ontvangen, neem dan contact met ons op.
Wij zullen dan in goed overleg met u tot een voor beide partijen passende oplossing komen.
Stuur de goederen nooit retour zonder voorafgaand overleg!

-Verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de klant.

Garantie:

-RoZuGe geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. Dit ter beoordeling van RoZuGe.

-RoZuGe is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van RoZuGe . RoZuGe is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

-Indien RoZuGe, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Suggesties en vragen:

RoZuGe streeft ernaar om u optimaal surf en/of koopgemak te bieden.
Onze site en onze klantenservice zijn erop gericht u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het shoppen.
Heeft u suggesties of vragen neem dan contact met ons op.

Privacy Policy:

-RoZuGe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en zonder uw toestemming (denk aan een inlogaccount) niet langer zullen worden bewaard als dat wettelijk verplicht is.
Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden en slechts enkel gebruikt om de bestelde goederen te kunnen afleveren of om met u te kunnen communiceren.
Voor de uitgebreide privacy verklaring klik hier.
Mocht u vragen hebben omtrent uw privacy, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer:

-De inhoud van de website RoZuGe is met grote zorg samengesteld.
Desondanks kan het voorkomen dat de website verouderde of onjuiste informatie bevat.
RoZuGe is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.

Diversen.

-RoZuGe is gevestigd te Roosendaal, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 51077000.

-Gelieve alle correspondentie te zenden aan RoZuGe , Nispensestraat 73,
4701 CT te Roosendaal, of naar het e-mail adres/gebruiken maken van het contactformulier zoals staat aangegeven op de internetsite.
Het is mogelijk bij ons te winkelen via de onze winkel in Roosendaal, de webshop en/of op beurzen.